Zasady uczestnictwa

  1. Przedsięwzięcia (programy/projekty/wydarzenia) zgłaszane w ramach Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 wpisują się w obywatelskie obchody trzydziestolecia samorządności w Polsce.
  2. Przedsięwzięcia mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy społeczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne organizacje, za wyjątkiem partii politycznych oraz instytucji powołanych przez partie polityczne.
  3. Tematyka i sposób realizacji zgłaszanych przedsięwzięć nie może nikogo dyskryminować ze względu na jakąkolwiek przyczynę.
  4. Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.roksamorzadnosci.pl nie później niż dwa tygodnie przed realizacją przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją zasad zgłaszania przedsięwzięć do Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020.
  5. Decyzję o włączeniu zgłoszonego przedsięwzięcia do Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 podejmuje Biuro Koalicji.
  6. Zgłaszający przedsięwzięcie zamieszcza informację: „Program/Projekt/Wydarzenie jest realizowany w ramach Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, społecznych obchodów trzydziestolecia samorządności w Polsce” oraz logo Koalicji na swojej stronie internetowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem. Logotyp Inicjatywy zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
  7. Informacja o przedsięwzięciu zostanie wpisana do kalendarza obchodów, zamieszczona na stronie internetowej www.roksamorzadnosci.pl oraz w mediach społecznościowych Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020.
  8. Biuro Koalicji nie ponosi odpowiedzialności za działania osób realizujących zgłoszone przedsięwzięcia.
  9. Przesłanie materiału zdjęciowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie www i w mediach społecznościowych Koalicji. Zgłaszający oświadcza, że bierze odpowiedzialność za uregulowanie kwestii praw autorskich przesłanych materiałów.
  10. Biuro Koalicji nie udziela dotacji na realizację zgłaszanych przedsięwzięć.